Committee / Members

Committee / Members

Committee / Members

รายนามคณะกรรมการ TB-CERT วาระปี 2023-2025

ประธานกรรมการดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์
Senior Vice President and Chief Information Security Officer
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ และกรรมการด้านการสื่อสารคุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์
Managing Director and Chief Information Security Officer
บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
กรรมการด้านการสื่อสารคุณเชิดศักดิ์ นานา
Senior Vice President, IT Security
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ด้านเทคนิคคุณภคพงศ์ จุลวงศาศิลป์
Senior Vice President, Head of Cyber Security Department
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ด้านเทคนิคคุณอดิศักดิ์ วงศ์จันลา
Cyber Security Advisory Specialist, Digital Technology Security
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
ด้านวิชาการ
คุณประกลกฤษ แสงชูวงศ์
Head of Information Security Detection and Response, Information Security
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
ด้านวิชาการ
คุณกริด กาดนอก
Head of IT Security
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
ด้านการสร้างความร่วมมือ
คุณสมภพ สุรัตนกวีกุล
Director of Cyber Security Officer, Information Technology Department
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ ด้านการสร้างความร่วมมือคุณวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ
Executive Vice President Cyber Security 
ธนาคารออมสิน
กรรมการ และคณะเลขานุการคุณยศ กิมสวัสดิ์
Head of Payment System Officer
สมาคมธนาคารไทย
คณะเลขานุการคุณธาวินี วงศวิศว์
Cert Relations Manager
สมาคมธนาคารไทย
คณะเลขานุการคุณปรมินทร์ ช่วงมณี
CERT Manager
สมาคมธนาคารไทย

หน่วยงานสมาชิก TB-CERT

Committee / Members

รายนามคณะกรรมการ TB-CERT วาระปี 2023-2025

ประธานกรรมการดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์
Senior Vice President and Chief Information Security Officer
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ และกรรมการด้านการสื่อสารคุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์
Managing Director and Chief Information Security Officer
บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
กรรมการด้านการสื่อสารคุณเชิดศักดิ์ นานา
Senior Vice President, IT Security
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ด้านเทคนิคคุณภคพงศ์ จุลวงศาศิลป์
Senior Vice President, Head of Cyber Security Department
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ด้านเทคนิคคุณอดิศักดิ์ วงศ์จันลา
Cyber Security Advisory Specialist, Digital Technology Security
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
ด้านวิชาการ
คุณประกลกฤษ แสงชูวงศ์
Head of Information Security Detection and Response, Information Security
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
ด้านวิชาการ
คุณกริด กาดนอก
Head of IT Security
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
ด้านการสร้างความร่วมมือ
คุณสมภพ สุรัตนกวีกุล
Director of Cyber Security Officer, Information Technology Department
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ ด้านการสร้างความร่วมมือคุณวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ
Executive Vice President Cyber Security 
ธนาคารออมสิน
กรรมการ และคณะเลขานุการคุณยศ กิมสวัสดิ์
Head of Payment System Officer
สมาคมธนาคารไทย
คณะเลขานุการคุณธาวินี วงศวิศว์
Cert Relations Manager
สมาคมธนาคารไทย
คณะเลขานุการคุณปรมินทร์ ช่วงมณี
CERT Manager
สมาคมธนาคารไทย

หน่วยงานสมาชิก TB-CERT

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารมิซูโฮ จำกัด

ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

Citibank

ธนาคารซิตี้แบงก์

ศูนย์ประมวลผล

บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลาม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ITMX

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก