Committee / Members

Committee / Members

Committee / Members

รายนามคณะกรรมการ TB-CERT วาระปี 2021-2023

ประธานกรรมการคุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์
Managing Director and Chief Information Security Officer
บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
รองประธานกรรมการคุณสมภพ สุรัตนกวีกุล
Director, IT Security Office, Information Technology Department
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
และกรรมการด้านสื่อสาร
ดร. กิตติ โฆษะวิสุทธิ์
Senior Vice President, Head of Security Management
ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการด้านสื่อสารคุณเชิดศักดิ์ นานา
Senior Vice President, IT Security, Technology Group
ธนาคารกรุงไทย
กรรมการด้านวิชาการคุณพาวิต ศักดิ์สูง
Head of Digital Technology Security
ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการด้านวิชาการคุณประกลกฤษ แสงชูวงศ์
Team Head of Information, Security Detection and Response
ธนาคารทหารไทยธนชาต
กรรมการด้านเทคนิคคุณภคพงศ์ จุลวงศาศิลป์
Head of Cyber Security Department
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรรมการด้านเทคนิคคุณวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ
Inspector general, Chief Information Security Officer
ธนาคารออมสิน
กรรมการคุณยศ กิมสวัสดิ์
Head of Payment System Office
สมาคมธนาคารไทย
คณะเลขานุการคุณปรมินทร์ ช่วงมณี
CERT Manager
คณะเลขานุการคุณธาวินี วงศ์วิศว์
CERT Relations Manager

หน่วยงานสมาชิก TB-CERT

Committee / Members

รายนามคณะกรรมการ TB-CERT วาระปี 2021-2023

ประธานกรรมการคุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์
Managing Director and Chief Information Security Officer
บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
รองประธานกรรมการคุณสมภพ สุรัตนกวีกุล
Director, IT Security Office, Information Technology Department
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
และกรรมการด้านสื่อสาร
ดร. กิตติ โฆษะวิสุทธิ์
Senior Vice President, Head of Security Management
ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการด้านสื่อสารคุณนิโรจน์ ผิวพรรณ
First Vice President, IT Security, Technology Group
ธนาคารกรุงไทย
กรรมการด้านวิชาการคุณพาวิต ศักดิ์สูง
Head of Digital Technology Security
ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการด้านวิชาการคุณประกลกฤษ แสงชูวงศ์
Team Head of Information, Security Detection and Response
ธนาคารทหารไทยธนชาต
กรรมการด้านเทคนิคคุณภคพงศ์ จุลวงศาศิลป์
Head of Cyber Security Department
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรรมการด้านเทคนิคคุณวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ
Inspector general, Chief Information Security Officer
ธนาคารออมสิน
กรรมการคุณยศ กิมสวัสดิ์
Head of Payment System Office
สมาคมธนาคารไทย
คณะเลขานุการคุณปรมินทร์ ช่วงมณี
CERT Manager
คณะเลขานุการคุณธาวินี วงศ์วิศว์
CERT Relations Manager

หน่วยงานสมาชิก TB-CERT

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารมิซูโฮ จำกัด

ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

Citibank

ธนาคารซิตี้แบงก์

ศูนย์ประมวลผล

บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลาม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

TCR

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ITMX

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด