Roles / Services

Roles / Services

Roles / Services

การดำเนินงานของ TB-CERT จะครอบคลุมถึง 5 ด้าน ได้แก่

  1. People พัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity ของภาคการธนาคาร
  2. Standardize กำหนดมาตรฐานด้าน Cybersecurity ให้กับภาคการธนาคาร
  3. Awareness สร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามด้าน Cybersecurity สำหรับภาคการธนาคาร
  4. Research Development วิจัยและพัฒนาด้าน Cybersecurity ให้กับภาคการธนาคาร
  5. Services การให้บริการแก่ธนาคารสมาชิก

Roles / Services

การดำเนินงานของ TB-CERT จะครอบคลุมถึง 5 ด้าน ได้แก่

  1. People พัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity ของภาคการธนาคาร
  2. Standardize กำหนดมาตรฐานด้าน Cybersecurity ให้กับภาคการธนาคาร
  3. Awareness สร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามด้าน Cybersecurity สำหรับภาคการธนาคาร
  4. Research Development วิจัยและพัฒนาด้าน Cybersecurity ให้กับภาคการธนาคาร
  5. Services การให้บริการแก่ธนาคารสมาชิก