Objectives

Objectives

Objectives

 1. เพื่อยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับกลุ่มสถาบันการเงิน และ/หรือองค์กรที่มีบทบาทด้านการบริหารจัดการทางการเงินและการธนาคารในประเทศไทย
 2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายของบุคลากรด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันการเงิน และ/หรือองค์กรที่มีบทบาทด้านการบริหารจัดการทางการเงินและการธนาคารของประเทศไทย
 3. เพื่อเป็นกลุ่มที่เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลอื่นๆ ภายนอกประเทศและภายนอกสถาบันการเงินของประเทศไทย
 4. เพื่อเป็นกลุ่มที่แบ่งปันประสบการณ์ ให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับสมาชิกและบุคคลอื่น
 5. เพื่อเป็นหน่วยงานที่สามารถให้ความเห็นแบบเป็นกลาง สำหรับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของกลุ่มสถาบันการเงินของประเทศไทย
 6. เพื่อเป็นต้นแบบการแบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงานและธุรกิจอื่น

Objectives

 1. เพื่อยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับกลุ่มสถาบันการเงิน และ/หรือองค์กรที่มีบทบาทด้านการบริหารจัดการทางการเงินและการธนาคารในประเทศไทย
 2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายของบุคลากรด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันการเงิน และ/หรือองค์กรที่มีบทบาทด้านการบริหารจัดการทางการเงินและการธนาคารของประเทศไทย
 3. เพื่อเป็นกลุ่มที่เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลอื่นๆ ภายนอกประเทศและภายนอกสถาบันการเงินของประเทศไทย
 4. เพื่อเป็นกลุ่มที่แบ่งปันประสบการณ์ ให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับสมาชิกและบุคคลอื่น
 5. เพื่อเป็นหน่วยงานที่สามารถให้ความเห็นแบบเป็นกลาง สำหรับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของกลุ่มสถาบันการเงินของประเทศไทย
 6. เพื่อเป็นต้นแบบการแบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงานและธุรกิจอื่น