ด้านที่ 3: การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ด้านที่ 3: การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ด้านที่ 3: การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Sustainability) คือ “การสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการดำเนินงานของธนาคารเอง และการมีส่วนผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนคำนึงถึงหลักการ ESG หรือการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยได้เห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการตามแนวทางสำคัญ 6 ประการ ดังนี้

โดยมีโครงการภายใต้แผนงาน อาทิ