ด้านที่ 1: การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ด้านที่ 1: การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ด้านที่ 1: การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Enabling Country Competitiveness ) คือ “การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ซึ่งหมายถึงการเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจให้ภาคธุรกิจในระยะถัดไป สอดคล้องกับภูมิทัศน์ภาคการเงินไทยในระยะข้างหน้าที่กำลังจะถูกพลิกโฉมหน้าเพื่อช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของภาคธุรกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีโครงการภายใต้แผนงาน อาทิ