Alert & Related News [View All]
  • asean-digital-trade-220963

ASEAN Digital Trade Connectivity Survey

สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “Regional Digital Trade Connectivity (RDTC)” ที่จัดโดย ASEAN Business Advisory Council โดยได้รับมอบหมายให้ศึกษาวิจัยผลกระทบและสำรวจความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อการค้าดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนที่สร้างผ่านแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลแห่งชาติ (National Digital Trade Platform - DTP) ซึ่งนำโดยภาคเอกชนในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรผ่านฝ่ายสำนักงานต่างประเทศและการพัฒนา (FCDO) ยังให้การสนับสนุนโครงการนี้อีกด้วย [...]

  • dr.biz-080963

แบงก์พาณิชย์ ผนึกกำลัง เข็นโครงการ ‘DR BIZ’ ช่วยภาคธุรกิจ แบบเบ็ดเสร็จ

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ภาคธนาคารตระหนักถึงความสำคัญและความจําเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤติโควิค-19 สงครามการค้า หรือภัยธรรมชาติ ให้ได้ข้อยุติร่วมกันแบบ One Stop Service ตามความสามารถและศักยภาพของลูกค้าอย่างทันท่วงที [...]

  • 260863.1

สมาคมธนาคารไทยขานรับมาตรการแบงก์ชาติช่วยลูกค้าภาคธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ

สมาคมธนาคารไทย สนับสนุนโครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทุกสถาบันการเงินร่วมแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินของลูกค้าอย่างรวดเร็วและเบ็ดเสร็จในคราวเดียวกัน ลูกค้าเพียงติดต่อกับสถาบันการเงินที่มีวงเงินกู้สูงสุดหรือสถาบันการเงินที่มีวงเงินกู้รายอื่น โดยสถาบันการเงินจะประสานงาน เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อ 50-500 ล้านบาท [...]

  • 310763-2

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

สถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทยร่วมกับ ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ” (โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 3)[...]

Event [View All]
  • 140463-01

สมาคมธนาคารไทย มอบ 50 ล้านบาท หนุนบุคลากรทางการแพทย์แก้ COVID-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) จากนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]

  • Flood-6202

สมาคมธนาคารไทย ร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารธนาคารสมาชิกทั้ง 15 ธนาคาร ได้มอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท ให้กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” [...]

  • PA-BUK-5

สมาคมธนาคารไทย มอบเงิน 10 ล้านบาท ร่วมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้

นายปรีดี ดาวฉาย ในนามประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท ในรายการ “ร่วมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ [...]

  • Pilot-test-1

“Pilot Test” โครงการให้ความรู้ เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ

สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับ ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม K-Expert สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Pilot Test” โครงการให้ความรู้ เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย [...]

Member of Thailand Banking Sector CERT [View All]