โครงสร้าง และกรอบการทำงาน

โครงสร้าง และกรอบการทำงาน

โครงสร้าง และกรอบการทำงาน

กรอบการทำงานสำนักงานระบบการชำระเงิน

สำนักงานระบบการชำระเงินใช้กรอบการดำเนินงานตามแผนที่สำคัญ 3 แผน ได้แก่ 1) แผนยุทธศาสตร์ สมาคมธนาคารไทย 2) แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (Payment Roadmap) และ 3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนต่าง ๆ ที่วางไว้

สำนักงานระบบการชำระเงินยังได้เน้นการสื่อสารสร้างความร่วมมือระหว่าง 4 สมาคม คือ สมาคมธนาคารไทย (TBA) สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (GFA) สมาคมธนาคารนานาชาติ AIB) และสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) ภายใต้คณะ Payment Industry Collaboration เพื่อร่วมผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้ธนาคารสมาชิกได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการรับมือกับภัยไซเบอร์ สำนักงานระบบการชำระเงินได้ร่วมผลักดันการดำเนินงานภายใต้ศูนย์ประสานงานความร่วมมือความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking Sector CERT : TB-CERT)

และที่สำคัญ สำนักงานระบบการชำระเงินยังมีอีกภารกิจเพื่อการต่อยอดธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คือการผลักดันโครงการ National Digital ID (NDID) ให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และขยายขอบเขตการใช้งานทั้งในภาคประชาชนและภาคธุรกิจ

โครงสร้าง และกรอบการทำงาน

กรอบการทำงานสำนักงานระบบการชำระเงิน

สำนักงานระบบการชำระเงินใช้กรอบการดำเนินงานตามแผนที่สำคัญ 3 แผน ได้แก่ 1) แผนยุทธศาสตร์ สมาคมธนาคารไทย 2) แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (Payment Roadmap) และ 3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนต่าง ๆ ที่วางไว้

สำนักงานระบบการชำระเงินยังได้เน้นการสื่อสารสร้างความร่วมมือระหว่าง 4 สมาคม คือ สมาคมธนาคารไทย (TBA) สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (GFA) สมาคมธนาคารนานาชาติ AIB) และสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) ภายใต้คณะ Payment Industry Collaboration เพื่อร่วมผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้ธนาคารสมาชิกได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการรับมือกับภัยไซเบอร์ สำนักงานระบบการชำระเงินได้ร่วมผลักดันการดำเนินงานภายใต้ศูนย์ประสานงานความร่วมมือความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking Sector CERT : TB-CERT)

และที่สำคัญ สำนักงานระบบการชำระเงินยังมีอีกภารกิจเพื่อการต่อยอดธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คือการผลักดันโครงการ National Digital ID (NDID) ให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และขยายขอบเขตการใช้งานทั้งในภาคประชาชนและภาคธุรกิจ